European Pysical Society
Home
Members
Institutions
Exhibitions
Plaques
News
Conferences
Education
Publications
Contact
Board
Collective
Individual
Students
Honored
Jubilee

Assoc. Prof. Dr. Ganka Kamisheva

Publications

Books:

 1. G. Kamisheva, M. Zamfirov (Eds.), History of Physics Section, Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, Heron Press: Sofia [DVD]

 2. Г. Камишева, Ранни проучвания по физика на кондензираната материя в България (1889 – 1945), PhD, ИФТТ-БАН, София (20 май 2015), Автореферат

 3. A. G. Petrov, G. Kamisheva, R. Kamburova (Eds.), Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans, ISSP, Sofia (2012)

 4. Г. Камишева, Университетската физика в България, ИФТТ (2012)

 5. А. Г. Петров, Г. Камишева (ред). Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, ИФТТ, София (2007)

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921 – 1998), Марин Дринов, София (2008)

 7. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Основоположници на обучението по физика в България, изд. Народна просвета, София (1988)

 8. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, изд. Народна просвета, София (1985)

Articles:

 1. E. Nazarova, G. Kamisheva, Eugene Leyarovski Founder of the Contemporary Low Temperature Physics in Bulgaria, 10 Jubilee Conference of Balkan Physical Union, София, 26-30 август 2018, AIP Conference Proceedings 2075, 190001-1 – 190001-4 (2019)

 2. Г. Камишева, Професор д-р Елисавета Карамихайлова (03.09.1897–22.04.1968). – Списание на БАН (1) 48-57 (2018)

 3. G. Kamisheva, Nestor Marcoff's Contribution to Bulgarian Physics and Mathematics Education, Biomath Communications (4) p. 36-50 (2017)

 4. Г. Камишева, Научните интереси на акад. Георги Наджаков. – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

 5. Г. Камишева, А. Камишев, Исторически методи за измерване на разстояния – Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia

 6. Г. Камишева, Научните интереси на акад. Георги Наджаков – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

 7. Г. Камишева, Ролята на Нестор Марков за създаването на българска физическа терминология – Юбилейна научна сесия “Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието”, 24.11.2016, Институт за български език, БАН (2016) с. 63-76

 8. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика през 19 век – Нестор Марков (1836-1916) биобиблиография (М. Младенова, автор), Регионален исторически музей, Плевен (2016) с. 33-42

 9. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836 – 1916) – Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

 10. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество – Светът на физиката (2) 197-213 (2014)

 11. G. Kamisheva, Museum History of the Physics in Bulgaria 2013Annual Research Report 2013, Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Sofia (2014) 62-63

 12. G. Kamisheva, Museum History of the Physics in Bulgaria 2012Annual Research Report 2012, Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Sofia (2013) 66-67

 13. G. Kamisheva Museum History of the Physics in Bulgaria 2011Annual Research Report 2011, Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Sofia (2012) 61-62

 14. G. Kamisheva, Origins of theoretical physics in Bulgaria – in: Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans 2011, Edited by A. G. Petrov, G. Kamisheva, R. Kamburova, ISSP, Sofia (2012) 34-43

 15. G. Kamisheva, A brif history of superconductivity in Bulgaria – in: Dissemination and Development Physics and Mathematics on the Balkans 2011, Edited by A. G. Petrov, G. Kamisheva, R. Kamburova, ISSP, Sofia (2012) 109-113

 16. G. Kamisheva History of Science and Technology in Bulgaria – in: Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe (17) 15-20, December 2012

 17. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите – Светът на физиката, кн. (1) 93-96 (2012)

 18. Г. Камишева, Втора международна конференция Корените на физиката в Европа 100 години космични лъчи – Списание на БАН (6) 60-64 (2012)

 19. Г. Камишева, А. Г. Петров, Сладкодумникът на българската физика – Н. Балабанов, Откровения, Унив. Изд. П. Хилендарски, Пловдив (2012) с. 204-210

 20. G. Kamisheva Physics and Mathematics in the Balkans Dissemination and Development Symposium 17-18 October 2011, Sofia, Bulgaria – in: Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe (16) 7-8 (2011)

 21. G. Kamisheva, Museum History of the Physics in Bulgaria 2010Annual Research Report 2010, Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Sofia (2011) p. 68

 22. Г. Камишева, Бъдещето на Европейското физическо дружество – Светът на физиката (3) 348-349 (2010)

 23. G. Kamisheva, Museum History of the Physics in Bulgaria 2009, In Annual Research Report 2009, Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, ISSP-BAS, Sofia (2010) p. 76

 24. G. Kamisheva, The Roots of Theoretical Physics in Bulgaria, Symposium The Roots of Physics in Europe, Abstracts, Pollaw, 28-29 May 2010; Proceedings of the first joint European Symposium on the History of Physics, Peter Maria Schuster (Editor), Pollau Castle, Stiria, Austria, Living Edition Science (2010) 291-306

 25. Г. Камишева, Симпозиумът “Корените на физиката в Европа” – Светът на физиката (4) 435-440 (2010)

 26. G. Kamisheva, Traditions and Reforms in Bulgarian Physics. Milko Borissov (1921 – 1998) – in: CP1203 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Edited by A. Angelopoulos and T. Fildisis, AIP (2009) 1336-1341

 27. G. Kamisheva, Museum as a source for Historical Research in Physics in Bulgaria – in: CP1203 7th International Conference of the Balkan Physical Union, edited by A. Angelopoulos and T. Fildisis, AIP (2009) 1342-1346

 28. G. Kamisheva, Museum History of the Physics in Bulgaria 2008 – Annual Research Report 2008 Bulgarian Academy of Sciences Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, ISSP, Sofia (2009) p. 67

 29. Г. Камишева, Л. Спасов, 10 години от смъртта на акад. Милко Борисов – Светът на физиката (2) 212-213 (2009)

 30. Г. Камишева, Честване 110 годишнината на Физико-математическото дружество – Светът на физиката (4) 448-449 (2008)

 31. Г. Камишева, 40 Години Европейско физическо дружество – Светът на физиката (4) 451-452 (2008)

 32. Г. Камишева, Изложба за академик Георги НаджаковНякои съвременни направления в развитието на физиката, Ученическа научна сесия, ИФТТ, София (2007) 9-11

 33. G. Kamisheva, Bulgarian physical and mathematical culture in 19 century – in: Proceedings of Sixth International Conference of the Balkan Physical Union (BPU6), Istanbul, AIP Conference Proceedings, No 899 (2006) 521-522

 34. G. Kamisheva, Bulgarian Mathematical Culture in XIX century – in: History and Pedagogy of Mathematics Newsletter (61), 16-20 (2006)

 35. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921–1998) – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 41-47

 36. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 101-110

 37. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 139-143

 38. К. Коленцов, Г. Камишева, Успешен бизнес в областта на приложната физика в България (за П. Стефанов) – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 168-170

 39. Г. Камишева, Постиженията на физическите науки в БАН – Светът на физиката (3) 314-323 (2005)

 40. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884–15.07.1965) – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 38-44

 41. Г. Камишева, Особености в обучението по физика при създаването на Централното Епархийско училище в Пловдив – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 79-82

 42. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките – Balkan Conference of Young Scientists, СУБ, Пловдив, т. 5 (2005) 376-381

 43. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките – Balkan Conference of Young Scientists, СУБ, Пловдив, т. 5 (2005) 382-388

 44. Г. Камишева, Сесия в памет на академик Милко Борисов – Светът на физиката (1) 68-70 (2004)

 45. Г. Камишева, Музей на физическите науки в България – Светът на физиката (4) 371-372 (2004)

 46. G. Kamisheva, History of the Mathematical and Theoretical Physics in the Sofia University (1925–1935) – in: Proceedings of Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, 2003, BPU, Belgrade (2003) 1999-2002

 47. Г. Камишева, А. Г. Петров, Тридесет години Институт по физика на твърдото тяло при БАН – исторически корени и настояще – Списание на БАН (1) 80-86 (2003)

 48. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на академик Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998) – Сесия в памет на академик Милко Борисов, Еп. К. Преславски, Шумен (2003) 18-31

 49. Г. Камишева, ИФТТ "Акад. Г. Наджаков" на 30 години – Светът на физиката (1) 58-60 (2003)

 50. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947–2003) – Светът на физиката (4) с. 385 (2003)

 51. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България – Светът на физиката (2) 152-159 (2002); От кварките до вселената, съст. Д. Динев, София, СФБ (2005) 217-227

 52. G. Kamisheva, A. Vavrek, Milestones in the development of Physics in the Sofia University (1889–1945) – in: Bulgarian Journal of Physics, 27(4) 55-58 (2000)

 53. G. Kamisheva, A. Vavrek, Contents of the courses in Physics in the Sofia university (1889–1945) – in: Bulgarian Journal of Physics, 27(4) 59-62 (2000)

 54. G. S. K., Porphyry Bachmetjew 1860 –1913 – in: Biographies of the European Physicists (2000)

 55. G. S. K., Georges Nadjakoff 1896–1981 – in: Biographies of the European Physicists (2000)

 56. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

 57. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

 58. Г. Камишева, 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864) – Светът на физиката (2) 145-148 (1998)

 59. A. Vavrek, G. Kamisheva, M. Borissov, Dissemination of Newton’s Mechanics on Bulgarian Soil During the Bulgarian National Revival – in: Newtonian physics and its dissemination in the wider Balkan region, Edited by G. N. Vlahakis, Symposium, 17-18 December 1993, Athens (1996) 129-144

 60. A. Vavrek, G. Kamisheva, M. Borissov, Physics as a Subject in the Bulgarian schools until the end of the World War I – in: Proceedings Supplement of the Balkan Physics Letters, 2(2), 1337-1341 (1994)

 61. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Физически науки – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994), с. 115 – 133

 62. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

 63. Г. Камишева, Физиката в свищовското училище на Емануил Васкидович – Светът на физиката (3) 169-172 (1993)

 64. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

 65. Г. Камишева, Как се стига до създаване на самостоятелна специалност физика в Софийския университет – Светът на физиката (2) 104-109 (1992)

 66. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища – Физика (3) 3-11 (1992)

 67. M. Borissov, A. Vavrek, G. Kamisheva, Survey of the History of Education in Physics in Bulgaria – in: Proceedings of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Tessaloniki, 1991, Balkan Pysical Union 1, Athens (1991), No 1, p. 21-23

 68. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек, Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

 69. Г. Стоева, Физиците се събраха в Солун – в. Знаме, Търговище, № 83, 5 ноември 1991

 70. Г. Камишева, 120 години от създаването на първата пълна гимназия в България – Бюлетин на ДФБ (1) 43-48 (1989)

 71. Г. Камишева, М. Борисов, Обучението по физика в българското класно училище "Св. Кирил и Методий" в Пловдив до Освобождението – Светла летопис (120 години от създаването на първата гимназия в България – ЕСПУ "Димитър Благоев"), Хр. Г. Данов, Пловдив (1988) 38-52

 72. М. Борисов, Г. Камишева, Физиката в Пловдивското класно училище до Освобождението – Физика (6) 34-41 (1988)

 73. Г. Камишева, Относно източниците, използувани от Найден Геров при написване на първия български учебник по физика – Бюлетин на Дружеството на физиците (3), 33-36 (1987)

 74. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

References

  Personal website

  History of Physics Museum
  Institute of Solid State Physics
  Bulgarian Academy of Sciences
  72 Tsarigradsko shose Blvd
  1784 Sofia, Bulgaria
  Tel. +359 899 75 05 90
  gkamish@issp.bas.bg
  http://museum.issp.bas.bg/m11-page1.html

  Created: 16 February 2017
  Updated: 10 December 2020